تاکنون ۲ هزار واحد تولیدی احیا شده است/ واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند

تاکنون ۲ هزار واحد تولیدی احیا شده است/ واردکنندگان خودرو در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید