فرانسه سامانه موشکی پرتاب چندگانه به اوکراین تحویل داد

دیدگاهتان را بنویسید