وزیر کار: فتنه اخیر برای تحت شعاع قراردادن توفیقات دولت طراحی شده است

دیدگاهتان را بنویسید